Hằng và cách sử dụng Hằng số trong PHP

Một hằng (constant) là một tên hoặc một định danh cho một giá trị đơn. Giá trị của hằng không thể thay đổi trong quá trình thực thi script. Theo mặc định, một hằng là phân biệt kiểu chữ. Theo qui ước, các định danh hằng luôn luôn là chữ hoa. Tên hằng bắt đầu với một chữ cái hoặc dấu gạch dưới ( _ ), được theo sau bởi bất kì số lượng chữ cái, số hoặc dấu gạch dưới nào. Nếu bạn đã định nghĩa một hằng số, nó có thể không bao giờ được thay đổi hoặc định nghĩa lại.

Để định nghĩa một hằng số trong PHP, bạn phải sử dụng hàm define() và để lấy giá trị của một hằng, bạn phải chỉ ra tên của nó. Không giống như biến, bạn không cần thêm $ vào hằng. Bạn cũng có thể sử dụng hàm constant() để đọc một giá trị của hằng nếu bạn muốn lấy tên của hằng một cách linh hoạt.

Hàm constant() trong PHP
Như tên hàm đã đề cập, hàm này sẽ trả về giá trị của hằng số.

Điều này là rất hữu ích khi bạn muốn lấy giá trị của một hằng, nhưng bạn không biết tên của nó, ví du: nó được lưu giữ trong một biến hoặc được trả về bởi một hàm.

Ví dụ hàm constant() trong PHP

[php]
<?php define("MINSIZE", 50); echo MINSIZE; echo constant("MINSIZE"); // same thing as the previous line ?>
[/php]

Chỉ có dữ liệu vô hướng (Boolean, integer, float và string) có thể được giữ trong các hằng số.

Khác nhau giữa hằng số và biến trong PHP là:
Để định nghĩa biến cần viết kí tự $ vào trước, ngược lại hằng thì không cần.

Hằng không thể được định nghĩa bằng phép gán đơn giản, chúng chỉ có thể được định nghĩa bằng cách sử dụng hàm define().

Hằng có thể được định nghĩa và truy cập bất cứ đâu mà không quan tâm đến quy tắc phạm vi biến.

Một hằng khi đã được định nghĩa, nó không thể định nghĩa lại hoặc hủy định nghĩa.

Tên hằng hợp lệ và không hợp lệ trong PHP

[php]
// Valid constant names
define("ONE", "first thing");
define("TWO2", "second thing");
define("THREE_3", "third thing")

// Invalid constant names
define("2TWO", "second thing");
define("__THREE__", "third value");
[/php]

Hằng số Magic trong PHP
PHP cung cấp một số lượng lớn các hằng số được định nghĩa trước để bất kỳ script nào cũng có thể sử dụng nó.

Có 5 hằng số magic, thay đổi tùy thuộc vào nơi chúng được sử dụng. Ví dụ, giá trị của __LINE__ phụ thuộc vào dòng mà nó được sử dụng trong script của bạn. Các hằng đặc biệt này là phân biệt kiểu chữ.

Dưới đây liệt kê một số hằng magic trong PHP:

Tên Miêu tả
__LINE__ Dòng hiện tại của file
__FILE__ Đường dẫn đầy đủ và tên đầy đủ của file. Nếu sử dụng bên trong một include thì tên của file được include sẽ được trả về. Từ PHP 4.0.2, __FILE__ luôn luôn chưa một đường dẫn tuyệt đối, trong khi ở phiên bản cũ hơn chúng chứa đường dẫn tương đối trong một số trường hợp
__FUNCTION__ Tên của hàm. (Được thêm trong PHP 4.3.0) Như PHP 5, hằng số này trả về tên của hàm như nó đã khai báo trước đó (phân biệt kiểu chữ). Trong PHP 4, giá trị của nó luôn là chữ in thường
__CLASS__ Tên của lớp. (Được thêm trong PHP 4.3.0) Như PHP 5, hằng số này trả về tên của lớp như nó đã khai báo trước đó (phân biệt kiểu chữ). Trong PHP 4 giá trị của nó luôn là chữ in thường
__METHOD__ Tên phương thức lớp. (Được thêm trong PHP 5.0.0) Tên phương thức này được trả về như đã khai báo trước đó (phân biệt kiểu chữ).

Lập trình PHP & MySQL

Đây là một tài liệu khá dài (115 trang) viết về PHP và MySQL. Tài Liệu này hướng dẫn bạn tự học PHP & MySQL từ cơ bản đến nâng cao để các bạn có thể tự nghiên cứu và học.

Bạn sẽ được hướng dẫn qua từng phần như:
Web server:
+ Đọc yêu cầu từ browser
+ Tìm trang web(file.php) trên server
+ Thực hiện các đoạn mã PHP
+ Gửi trả lại nội dung cho browser

Tài liệu còn có nhiều đoạn code ví dụ, bạn có thể copy và chay thử trên localhost của máy mình để hiểu thêm như chúng ta có thể nhúng các câu lệnh PHP vào trong HTML

[php]<HTML>
<HEAD>
<TITLE>powers</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=”black” TEXT=”white”>
<H1>powers</H1>
<TABLE>
<TR>
<TH>i</TH>
<TH>i^i</TH>
</TR>
<?php
for ($i= 0 ; $i< 10 ; $i++) {
echo “
<TR>
<TD>$i</TD>
<TD>”.pow($i,$i).”</TD>
</TR>”;
}
?>
</TABLE>
</BODY>
</ HTML >
[/php]

Các bạn download về tại đây: Tai-lieu-LaptrinhPHPvaMySQL.pdf

PHP Căn Bản – Phạm Hữu Khang

Cuốn sách PHP Căn Bản của Phạm Hữu Khang sẽ đưa bạn đi qua tất cả các khái niệm cơ bản ban đầu của PHP. Giới thiệu tới bạn từ PHP là gì, cách cài đặt và chạy PHP trong môi trường phát triển trên máy tính cá nhân (local).

Cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn từ những việc ban đầu như: cài đặt PHP + Apache + Mysql = Xampp để chạy localhost trên máy cá nhân, các Kiến thức cơ bản mở đầu về lập trình PHP cho đến các khái niệm ban đầu của PHP như: Session và Cookies, sử dụng hằng và biến, cách truyền biến giữa các trang PHP, cách sử dụng HTML form trong php … Các kiến thức chuyên sâu sẽ dần dần được đưa ra giúp bạn nắm vững về PHP căn bản.

Các bạn download sách tại đây: PHPCANBAN.pdf

HTML form trong php

Lưu chuyển thông tin với form.
Form là mã trong HTML, nó được bao bởi một cặp thẻ mở và đóng: <form> và </form>

Form có những thuộc tính sau:
– Action: Thuộc tính này chỉ ra đường dẫn URL của trang mà Form sẽ được gởi đến để xử lý, nó chứa đường dẫn URL tương đối hoặc URL tuyệt đối.
– Method: Thuộc tính này chỉ ra kiểu HTTP yêu cầu trình duyệt gởi thông tin đến server, nó phải được thiết lập là POST hoặc GET.
– Name: Đây là thuộc tính hữu hiệu nhất trong việc quản lý các thành phần của form. Tên form không được gởi đến server khi form được gởi đi.

Các kiểu phần tử nhập trên form:
Text: Đây là kiểu căn bản nó có những thuộc tính sau: Text có 3 thuộc tính:
Size: chiều rộng ô text tính bằng số ký tự.
Maxlength:Giới hạn số ký tự tối đa có thể nhập vào.
Value:chứa giá trị mặc định trong văn bản, người dùng có thể nhập giá trị khác
Checkbox: Tên và giá trị của hộp kiểm này chỉ này chỉ được truyền nếu được chọn khi form được gởi. Nếu từ checked có trong thẻ thì hộp kiểm được chọn mặc định.
Radio: Nút này cho phép người dùng chọn chỉ một trong số các lựa chọn có cùng tên.
Select: Là hộp chọn sổ xuống, thường cho phép người dùng chọn một từ một danh sách, sự lựa chọn này có thể mô tả với thuộc tính value.
Password: Giống với kiểu text, tuy nhiên văn bản nhập vào hộp được hiển thị bằng ký tự thay thế (ký tự “*”)
Những nút khác được miêu tả như nút submit, reset, hoặc những hình ảnh trên những nút do người dùng tạo ra.
Ví dụ :Sử dụng form để lấy thông tin:
Mở file movie1.php và sửa lỗi như sau:

[php]<?php
session_start();
$_SESSION[‘username’] = $_POST[‘user’];
$_SESSION[‘userpass’] = $_POST[‘pass’];
$_SESSION[‘authuser’] = 0;

//Kiểm tra thông tin username và password
if (($_SESSION[‘username’] == ‘Joe’) and ($_SESSION[‘userpass’] == ‘12345’)) {
$_SESSION[‘authuser’] = 1;
} else {
echo "Sorry, but you don’t have permission to view this page, you loser!";
exit();
}
?>[/php]

Sau đó sửa trong moviesite.php như sau:

[php]//xóa dòng này: echo $_COOKIE[‘username’];
echo $_SESSION[‘username’];
Tạo một file mới lưu với tên login.php
<?php session_unset(); ?>
<html>
<head>
<title>Please Log In</title>
</head>
<body>

<form method="post" action="movie1.php">
Enter your username:
<input type="text" name="user">
Enter your password:
<input type="password" name="pass">
<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
</form>

</body>
</html>[/php]

Mở trình duyệt chạy file login.php, nhập vào user name: Joe12345, password: 12345, bạn sẽ thấy kết quả hiển thị
php_form_1
Khi click vào Submit, sẽ thấy kết quả như sau
php_form_2
Nếu bây giờ ta nhập user name là Joe và password là 12345 thì kết quả như sau
php_form_3
Khi click vào liên kết thì kết quả như sau
php_form_4

2.4. Session và Cookies

Session
Session là tập hợp những biến tạm tồn tại cho đến khi đóng trình duyệt, trừ khi ta có những chỉ định khác trong php.ini.
Mọi session có một session ID duy nhất, có thể được truyền qua cookie hoặc qua URL nếu phương thức trước không được phép.
Để bắt đầu một session, sử dụng hàm session_start() và không được dùng hàm session_register, trong trường hợp ta giả định register_globals trong php.ini là off.

Ví dụ:
Thêm vào trang index.php

[php]
<?php
session_start();
$_SESSION[‘username’] = “Joe12345”;
$_SESSION[‘authuser’] = 1;
?>
[/php]

Thêm vào trang login.php

[php]
<?php
session_start(); //Kiểm tra để thấy nếu người dùng đâng nhập với một mật khẩu có sẳn.
if ($_SESSION[‘authuser’] != 1) {
echo “Sorry, but you don’t have permission to view this page, you loser!”;
exit();
}
?>
<html>
……………
<body>
<?php
echo “Welcome to our site, “;
echo $_SESSION[‘username’];
echo “!
”;
?>
[/php]

Nếu sử dụng session variables thì phải dùng hàm session_start() ở đầu mỗi trang. Các thông tin về session phải đặt ngay đầu trang, trước bất kỳ mã HTML nào. Nếu phần trước đoạn mã PHP tại đầu trang có khoảng trắng thì sẽ có thông báo lỗi

Cookies.
Cookies là những mẫu thông tin nhỏ được lưu trên máy người dùng web. Các Cookies do Webserver phát sinh, lưu trữ lại, sau đó sẽ được đọc ở lần truy cập sau.
Để có thể sử dụng một cookies bạn phải sử dụng hàm: setcookie() như sau:

setcookie(‘tên cookie’, ‘giá trị’, ‘thời gian kết thúc’, ‘đường dẫn’, ‘vùng’, ‘kết nối an toàn’);

Ví dụ:
Thêm vào trang index.php
[php]
<?php
setcookie(‘site-name’, ‘Vui Hoc Cung CaDot’, time()+60);
?>
[/php]

Thêm vào trang login.php

[php]
<?php
echo “Welcome to our site, “;
echo $_COOKIE[‘site-name’];
?>
[/php]

Sau 60 giây thì chữ “Vui Hoc Cung CaDot” sẽ biến mất (nếu cập nhật lại hoặc bấm F5)