Lập trình PHP & MySQL Tháng Tư 26, 2016

Đây là một tài liệu khá dài (115 trang) viết về PHP và MySQL. Tài Liệu này hướng dẫn bạn tự học PHP & MySQL từ cơ bản đến nâng cao để các bạn có thể tự nghiên cứu và học. Bạn sẽ được hướng dẫn qua từng phần như: Web server: + Đọc yêu cầu […]

Phản hồi Xem chi tiết...
php_form_1 HTML form trong php Tháng Một 25, 2016

Lưu chuyển thông tin với form. Form là mã trong HTML, nó được bao bởi một cặp thẻ mở và đóng: <form> và </form> Form có những thuộc tính sau: – Action: Thuộc tính này chỉ ra đường dẫn URL của trang mà Form sẽ được gởi đến để xử lý, nó chứa đường dẫn […]

Phản hồi Xem chi tiết...
php_coban9 2.4. Session và Cookies Tháng Một 16, 2016

Session Session là tập hợp những biến tạm tồn tại cho đến khi đóng trình duyệt, trừ khi ta có những chỉ định khác trong php.ini. Mọi session có một session ID duy nhất, có thể được truyền qua cookie hoặc qua URL nếu phương thức trước không được phép. Để bắt đầu một session, […]

Phản hồi Xem chi tiết...